Ks. prof. Kazimierz Łatak CRL

Ks. Kazimierz Łatak CRL pochodzi z Kamienia k/ Krakowa. Ks. Kazimierz jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie historii.

Profesor i wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Nauk Historycznych UKSW, kierownikaKatedry Nauk Pomocniczych i Archiwistyki w Instytucie Historii UKSW w Warszawie oraz dyrektora Instytutu Studiów nad Dziejami i Kulturą Zakonu Kanoników Regularnych w Polsce.

Poniżej prezentujemy wybrane dzieła pióra Ks. prof. Kazimierza Łataka CRL, które w sposób szczególny dotyczą Kanoników Regularnych Laterańskich:

 


 

 

„Kanonicy Regularni Laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku”
Publikacja poświęcona dziejom prepozytury Bożego Ciała kanoników regularnych laterańskich na Kazimierzu pod Krakowem od fundacji do końca wieku XVI.

Bogato ilustrowana i opatrzona przypisami. Książka jest owocem pracy ks. prof. Kazimierza Łataka CRL.

 

 

 

 


 

 

„Poczet rządców opactwa Bożego Ciała Kanoników Regularnych w Krakowie”
Książka ukazuje sylwetki przeorów, prepozytów i opatów klasztoru kanoników przy kościele Bożego Ciała w Krakowie.

Prezentuje przy tym całościowy obraz dziejów klasztoru ukazanych przez pryzmat jego rządców.

 

 

 

 

 


 

 

„Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterańskich na przestrzeni dziejów”
Doskonała publikacja rzetelnie omawiająca historię krakowskich kanoników regularnych. Podstawa dla każdego zainteresowanego kanonikatem na ziemiach Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, obejmująca również czasy współczesne.

 

 

 

 

 

 


 

 

„Ksiądz Stefan Ranatowicz: barokowy kronikarz i pisarz klasztorny”
Książka biograficzna jednego z wybitnych przedstawicieli konwentu Bożego Ciała, którego wkład w dziejopisarstwo kongregacji krakowskiej jest nie do przecenienia.

 

 

 

 

 

 


 

 


„Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych krakowskiej prepozytury Bożego Ciała w XV i XVI wieku”

Książka napisana wspólnie przez Księży prof. Kazimierza Łataka CRL i dr Stanisława Nalbacha CRL poświęcona dorobkowi intelektualnemu prepozytury krakowskiej w XV i XVI wieku.

Porusza w szerszym zakresie kwestie jedynie sygnalizowane we wcześniejszych publikacjach.

 

 

 

 

 


 

 

„Kamień: studium z dziejów parafii”
Książka pióra Księdza Profesora Kazimierza Łataka CRL poświęcona dziejom jego rodzinnej miejscowości – Kamienia pod Krakowem – oraz parafii, która powstała w tej wsi w początkach XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

„Łaskami słynący obraz
Matki Boskiej Opieki w Kamieniu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

„Bazylika i klasztor Bożego Ciała
Kanoników Regularnych Laterańskich
na Kazimierzu w Krakowie”

PRZEWODNIK

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email