Jubileusz ks. Józefa Stramka CRL

Ksiądz Józef Stramek (Kanonik Regularny Laterański) w niedzielę 14 marca 2010 roku podczas Mszy św. dziękował Bogu za 50 lat swojej kapłańskiej posługi. Uroczysta Msza św. odbyła się o godzinie 11.00 w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie, gdzie od 8 lat ks. Józef pełni funkcję proboszcza.
W uroczystości wzięło udział  ok. 20 kapłanów m.in. Wizytator Polskiej Prowincji Kanoników Regularnych ks. Marian Szczecina CRL, Przeor Kanonii Ełk ks. Andrzej Oleksy CRL, Przeor Kanonii Drezdenko ks. Robert Mazurkiewicz CRL, Przeor Kanonii Kraków ks. Dariusz Kaczyński CRL, a także ks. Tadeusz Masłowski CRL i ks. Mieczysław Madej CRL, którzy niedługo również podziękują Bogu za 50 lat swojego kapłaństwa.
W tym dniu Kościół został wypełniony po brzegi. Przybyło wielu parafian i gości. Życzenia i gratulacje kierowane do ks. Józefa trwały równo 50 min. Obecne były także siostry Służki i siostry Katarzynki, które przyjechały aż z Nowego Dworu Mazowieckiego i Częstochowy. Splendoru całej Mszy św. dodała młodzieżowa schola wraz z parafialnym chórem, którzy swoim anielskim śpiewem upiększyli całą liturgię.
Nad prawidłowym przebiegiem całej uroczystości czuwał Przeor Kanonii Gietrzwałd ks. Tomasz Ratajczak CRL wraz z ks. Przemysławem Soboniem CRL- tamtejszym wikariuszem. Kazanie wygłosił ks. prof. Kazimierz Łatak CRL.
Gratulujemy jeszcze raz ks. Józefowi Stramkowi CRL i życzymy mu tego, co powiedziały w trakcie życzeń  kilkuletnie dziewczynki: „Księże! Bądź z nami, aż się staniemy starymi babciami!”
Zobacz zdjęcia z uroczystości w GALERII (u góry portalu).
Maciej Guziejko CRL

50 lat Kapłaństwa!

2010-03-07 15:44:26

12 marca 2010 r. nasz Współbrat ks. Józef Stramek CRL będzie obchodził Złoty Jubileusz Kapłaństwa. Natomiast 14 marca odprawi dziękczynną Eucharystię za dar powołania, życia zakonnego i kapłaństwa o godz. 11.00 w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie.
Ks. Józef urodził się 18 lutego 1935 roku w Sidzinie na Podhalu, jako syn Franciszka i Bronisławy z domu Lipka. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości. Szkołę stopnia średniego rozpoczął w Niższym Seminarium Duchownym Salwatorianów, a po jego rozwiązaniu przez władze państwowe w 1950 roku wstąpił do Zakonu Kanoników Regularnych. Nowicjat odbył w klasztorze krakowskim pod kierunkiem ks. Teofila Widełki. Śluby zakonne czasowe złożył 22 września 1951 roku, śluby zakonne uroczyste trzy lata później na ręce prepozyta i prowincjała Emila Klenarta. Po złożeniu ślubów czasowych kontynuował naukę w seminarium humanistycznym w Krakowie, prowadzonym przez Misjonarzy Wincentego a Paulo. Studia filozoficzne ukończył w Kolegium Jezuitów, natomiast studia teologiczne w Kolegium Dominikanów w Krakowie. Święcenia Kapłańskie przyjął 12 marca 1960 roku w kościele franciszkanów w Krakowie z rąk biskupa Karola Wojtyły
Po święceniach pozostał w Krakowie jako katecheta. W 1965 roku został skierowany do Ełku z obowiązkami wikariusza i katechety szkół średnich. W latach 1967-1970 był również przeorem ełckiego konwentu . Pracując w Ełku, udzielał się także jako kapelan tamtejszych sióstr benedyktynek misjonarek. W strukturach dekanatu ełckiego pełnił obowiązki notariusza. W czerwcu 1975 roku otrzymał nominację na proboszcza parafii Bożego Ciała w Krakowie.
Obradująca w kwietniu 1976 roku w Krakowie kapituła prowincjalna powierzyła mu urząd prepozyta klasztoru krakowskiego, funkcję definitora prowincjalnego przy równoczesnym zachowaniu probostwa. Obowiązki prepozyta pełnił przez dwie kadencje, tj. do kapituły prowincjamej w 1982 roku . W okresie jego prepozytury zakończono remonty w klasztorze i rozpoczęto restaurację wnętrza kościoła Bożego Ciała. Jego starania o klasztor i parafię, gorliwość duszpasterską, udział w życiu Kościoła lokalnego dostrzegł kard. Franciszek Macharski powierzając mu urząd dziekana dekanatu kazimierzowskiego w Krakowie. Był też członkiem Rady Kapłańskiej i innych komisji diecezjalnych, brał udział w pracach synodu. Dał się poznać jako dobry kaznodzieja i rekolekcjonista. Wygłosił wiele serii rekolekcji w różnych parafiach, klasztorach żeńskich i męskich oraz dla kapłanów w kraju, rekolekcje w parafiach polonijnych w Anglii. W 1992 roku rektor Seminarium Metropolitalnego w Krakowie zlecił mu przeprowadzenie dorocznych rekolekcji także dla seminarzystów. Udzielał się w duszpasterstwie pielgrzymkowym, prowadząc regularnie pielgrzymi z krakowskiego Kazimierza do Kalwarii Zebrzydowskiej, do Rzymu i innych miejsc. W okresie przemian solidarnościowych brał regularnie udział w Mszach celebrowanych w Krakowie w intencji Ojczyzny, wspierał działania protestujących robotników. Rozwinął przy parafii sieć duszpasterstw specjalistycznych, m.in. duszpasterstwo narzeczonych i małżeństw, duszpasterstwo trzeźwości, duszpasterstwo charytatywne, duszpasterstwo liturgicznej Duszpasterstwo narzeczonych zasłużyło się prowadzeniem katechez przedmałżeńskich, zaś duszpasterstwo charytatywne szerokim wachlarzem pomocy ludziom będącym w potrzebie.
Po ustąpieniu z urzędu prepozyta pozostał na stanowisku proboszcza parafii Bożego Ciała i definitora prowincjalnego. Kapituła prowincjalna w 1988 roku ponownie wybrała go definitorem i dodała urząd ekonoma prowincjalnego. Prowincjał Stanisław Więzik mianował go swoim zastępcą . Z urzędu ekonoma prowincjalnego zrezygnował w 1991 roku, obowiązki zastępcy prowincjała pełnił do kapituły prowincjalnej w lutym 1994 roku. W 2000 roku został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Bożego Ciała, a w 2002 roku przeniesiony z Krakowa do Gietrzwałdu na stanowisko proboszcza tamtejszej parafii  gdzie sprawuje psługę duszpasterską  do dnia dzisiejszego. Jego pasterska troska którą otacza przybywających do Gietrzwałdu pielgrzymów jest znana w Polsce ale także poza granicami naszej Ojczyzny.
http://gietrzwald.3c.pl/

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email